Hizmetler

Taslak

İş ve Proje Geliştirme

 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması,

 • Fizibilite Raporu Hazırlanması,

 • Hali Hazır Harita Yapılması,

 • AGİ ' nin Kurulması ve İşletilmesi,

 • Hidrolojik, Jeolojik ve Jeoteknik Etüdler

İhale Süreci

 • Yerli ve Yabancı Müteahhitler İçin İhale Dokümanının Hazırlanması

 • İhaleye Çıkılması ve Firma Seçimi

Genç gülümseyen avukat
İş Yerinde Teknisyenler

Uygulama Süreci

 • İnşaat ve Ekipman Montajı, Kontrolörlük Hizmetleri, Tesis ve Ekipmanların İnşaat ve İşletme Süresince Sigortalanması, Geçici Kabulün Yapılması, Tesisin İşletmeye Alınması

 • Uygulama Süreci.

 • İnşaat ve Ekipman Montajı

 • Kontrolörlük Hizmetleri

 • Tesis ve Ekipmanların İnşaat ve İşletme Süresince Sigortalanması

 • Geçici Kabulün Yapılması

 • Tesisin İşletmeye Alınması

Teknik Değerlendirme

 • DSİ ve EİE Projelerinin İncelenmesi ve Rapor Hazırlanması

 • Tüzel Kişiler Tarafından Geliştirilen Projelerin İncelenmesi ve Raporlanması

 • Yeni Özgün Proje Geliştirilmesi

Numaraları tartışılması
hesap makinesi

Finansal Süreç

 • EMT Pazar Araştırmaları, Yüklenici Portföyü Hazırlanması ve Raporlanması, Kredi Dokümanının Hazırlanması, Kredi Görüşmelerinin Yürütülmesi

 • Finansal Süreç.

 • EMT Pazar Araştırmaları

 • Yüklenici Portföyü Hazırlanması ve Raporlanması

 • Kredi Dokümanının Hazırlanması

 • Kredi Görüşmelerinin Yürütülmesi

İşletme Süreci

 • Elektrik Satış Anlaşmaları

 • Tesisin İşletilmesi

 • Havza Bazlı Çalışmalar

Networking Etkinliği
Bir İmza

Lisans Öncesi

 • Lisans Başvurusu

 • Dosyalarının Hazırlanması ve Takibi

 • ÇED Raporu Hazırlanması ve Takibi

 • Kamulaştırma Planı Hazırlanması ve Onaylatılması

 • Kamulaştırma Davaları ve Uzlaşma İşlemlerinin Takibi

 • Su Kullanım Hakkı Anlaşma Görüşmeleri

 • YEK Belgesi Başvurusu

 • Başvuru Takibi ve Belgenin Alınması

 • Bağlantı Görüşü İşlemlerinin Takibi

Lisans Sonrası

 • Teşvik Belgesinin Hazırlanması Hazine Müsteşarlığına Sunulması ve Takibi

 • İletim veya Dağıtım Şebekesi Bağlantı Dosyalarının Hazırlanması ve Takibi

 • Orman İzin Belgesinin Alınması ve Takibi

 • ÇED Raporu Hazırlanması ve Takibi

 • Kesin Proje Firması Seçimi ve Projelerin Tetkik ve Kontrolünün Yapılması

 • Uygulama Projesi Firması Seçimi ve Projelerin Tetkik ve Kontrolünün Yapılması

 • İlerleme Raporlarının Hazırlanması ve Gerekli Mercilere Sunulması

Takım toplantısı

Su Yapıları Denetimi

Yeşil alan üzerinde Yel değirmenleri

Su Yapıları Denetim Konusunda Faaliyetlerimiz;
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak her türlü su yapılarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın, deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu uygulama projelerinin ve yapım aşamasındaki teknik denetimlerinin yapılması.

Su yapısının; proje tanıtım dosyasına, çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporuna ve çevre mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlamak:

Su yapıları teknik denetimleri;

Her türlü su yapılarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın, deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi için gerekli teknik denetimler.

 

 

Çevre mevzuatına uygunluk denetimi;

Su yapısının; proje dosyasına, çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporuna ve çevre mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlamak.

 

 

İlgili mevzuat ve standartlara uygunluk denetimi;

İnşaat projeleri ile jeolojik-jeoteknik projelerinde EK-7'de verilen DSİ proje teknik şartnamelerine, hidromekanik ve elektrik projelerinde ise yatırımcı ile yüklenici arasındaki sözleşme eki DSİ kriterlerine uygunluk denetimi.