Ara
  • Pusula Enerji

Çevre Mevzuatı Denetimi Üzerine

Güncelleme tarihi: 10 Oca 2020

Çevre Mevzuatı denetimi, tesis veya faaliyetlerin çalışmasının, çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, faaliyetlere ilişkin bilgilerin tarafsız bir şekilde toplanmasını, değerlendirilmesini, rapor haline getirilmesini ve idari yaptırım kararı ile yetkilendirilmiş makama bildirilmesini ifade eder.

Çevre mevzuatı denetiminin nasıl işlediğini daha iyi anlayabilmek için, öncelikle birleşik denetim ve ortam bazlı denetimin ne olduğuna kısaca değinmemiz gerekmektedir. Birleşik denetim, tesis veya faaliyetlerin çalışmalarının çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren hava, su, toprak, atık, kimyasallar, deniz ve gürültüye ilişkin tüm yönetmeliklere uygunluğunun bir arada ele alındığı denetimlerdir. Ortam bazlı denetimler ise ilişkin mevzuatlardan sadece birinin ele alındığı denetimlerdir.

Bakanlık çevre denetim görevlilerini, bağlı bulundukları denetimle yetkili birimin en üst amiri görevlendirir. Bakanlıkça, belirli bir denetim görevinin yapılması için en az iki çevre denetim görevlisi görevlendirilir. Birleşik denetimlerde, denetim ekibinde bir çevre baş denetim görevlisi bulunması zorunludur. Bu denetim ekipleri 2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir.

Çevre mevzuatı denetim sonuçları, bakanlıkça hazırlanan yıllık denetim programlarının sona ermesini müteakip denetimle yetkili birim amirlerince değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları ile öneriler Bakanlık makamına sunulur; denetim planlarının ve yıllık denetim programlarının hazırlanmasında dikkate alınır.

On Environmental Legislation Audit

In order to check the compliance of the Environmental Legislation with the institutions and organizations authorized by this legislation in order to check the compliance of the operation of the facility or activities with the environmental law and the regulations that come into force based on this law, cooperation and coordination with the institutions and organizations authorized by this legislation shall ensure the impartial collection, evaluation, reporting and administrative information of the activities. means the notification to the authority authorized by the sanction decision.

In order to better understand how environmental legislation auditing works, we first need to briefly discuss what combined auditing and environment-based auditing are. A combined audit is an audit in which the compliance of the activities of the facilities or activities with the environmental law and all regulations regarding air, water, soil, waste, chemicals, marine and noise that come into force based on this law. Environment-based audits are audits where only one of the relevant legislation is addressed.

The Ministry shall assign the environmental supervisors to the highest supervisor of the authorized unit with the audit to which they belong. The Ministry shall appoint at least two environmental auditors to carry out a specific audit task. In joint audits, the audit team must have an environmental chief audit officer. These inspection teams are subject to all kinds of pollution sources and violations within the scope of environmental law no. 2872 and related legislation.

The audit results of the environmental legislation are evaluated by the supervisor of the authorized units following the end of the annual audit programs prepared by the Ministry. Evaluation results and recommendations are submitted to the Ministry authority; audit plans and annual audit programs.

15 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Potansiyel Tehlikenin Baraj Denetimiyle Minimize Edilmesi

Baraj denetiminin iyi ve doğru şekilde gerçekleştirilmediği projelerde yıkımın, can ve mal kayıplarının yaşandığı yıllar içerisinde görülmüştür. Bunlara örnek vermek gerekirse 1911-1981 yılları arasın